ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Overeenkomst

Door in te schrijven aanvaardt de inschrijver/deelnemer dat uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
De prestaties van Fraud Audit School strekken ertoe training en informatie te verschaffen aan de inschrijver/deelnemer.
Documenten en aanbiedingen van Fraud Audit School scheppen geen verbintenissen in hoofde van Fraud Audit School. De overeenkomst tussen Fraud Audit School en de inschrijver/deelnemer komt slechts tot stand naar aanleiding van de facturatie of uitdrukkelijke bevestiging door Fraud Audit School.
De prijzen van Fraud Audit School (behoudens anders vermeld) zijn exclusief BTW.
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de documentatie die tijdens de seminaries ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fraud Audit School.
De inschrijver/deelnemer neemt kennis van het feit dat Fraud Audit School, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na workshops.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de inschrijver/deelnemer, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fraud Audit School. Fraud Audit School behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van arrondissement Tongeren.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De inschrijver/deelnemer verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 14 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 euro.
De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Fraud Audit School, indien er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.

 

WIJZIGINGSPROCEDURE

Wijziging van de inschrijvingsgegevens voor een bepaald training (en in het bijzonder zich laten vervangen) gebeurt kosteloos indien dit uiterlijk twee werkdagen vóór de workshops wordt aangevraagd via het email adres info@fraude-auditoraat.be. Bij latere wijzigingen wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de oorspronkelijke inschrijver/deelnemer in geval er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.
Fraud Audit School behoudt zich het recht voor het programma, de spreker(s) of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Fraud Audit School ertoe dwingen en dit zonder dat de inschrijver/deelnemer een schadevergoeding of andere financiële compensaties hiervoor kan verhalen. Uiteraard wordt de inschrijver/deelnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

 

ANNULATIEPROCEDURE

Annuleren dient te gebeuren via het email adres info@fraude-auditoraat.be. Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van het training in kwestie. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen (zie wijzigingsprocedure).
Fraud Audit School behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren in geval van minder dan vijf inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 10 dagen vóór de training op de hoogte gebracht. In geval van annulatie door overmacht wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor géén schadevergoeding of andere financiële compensaties verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur binnen de 7 werkdagen gecrediteerd en wordt het inschrijvingsgeld binnen dezelfde termijn teruggestort.

 

PRIVACY & COPYRIGHT

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Fraud Audit School.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fraud Audit School verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

 

DISCLAIMER

Fraud Audit School kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Fraud Audit School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Behoudens de expliciete verbintenissen, is de aansprakelijkheid van Fraud Audit School beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
Fraud Audit School is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Fraud Audit School is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de inschrijver/deelnemer, noch is Fraud Audit School aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de deelnemer of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
Indien de aansprakelijkheid van Fraud Audit School wordt weerhouden, is Fraud Audit School er enkel toe gehouden de workshop te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Tongeren, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

KMO-PORTEFEUILLE 

In het kader van de opleidingen, gesubsidieerd door de kmo-portefeuille, engageren zich zowel opdrachtgever als opdrachtnemer om zich te conformeren aan de wetgeving op de kmo-portefeuille.